Ngamudla umama

Lokhu kwalandela emuva kokuthi ngiyeke isikole. Ngo ngakhulelwa umntwana wami wokuqala. Ngathola umfana, igama lakhe uDumisani. Ngase ngihamba-ke ngiyohlala naye ubaba womntwana. Emuva kukaDumisani ngaphinda ngathola omunye umfana, uThami. Owesithathu kwaba intombazana, uZandile. Kuthe emuva kwalo wesithathu, ngithi kwakuwu, sasesishada-ke. Sasihlezi kahle, impilo imnandi kabi. Ngangithi noma ngiphuma kobeletha anginese kahle ngingahlupheki, apheke.

Kodwa kuthe la sengithola lo owesine umntwana, uSipho, hayi kwaqala ukubheda manje. Waqala ukuthi aqonywe. Wangena esilingweni sokuphuza utshwala. UNono ngamthola ngo Ngimtholela esibhedlela eKing Edward. Umyeni wami ngaze ngabuya esibhedlela engazange ngisho azongibheka nakanye. Ngisho nokuthi ashaye ucingo nje, cha. Bangikhipha esibhedlela ngosuku olwalandela ubusuku engabeletha ngabo.

Bathi kugcwele. Ngangingenalo ngisho isenti ephaketheni.

svetasvatara upanishad hindi pdf

Ngathi ngiyobuza kubashayeli bama-ambulense ukuthi ayikho yini eya KwaMashu, bathi cha. Ngabona omunye ubaba ngaphesheya komgwaqo emi phansi kwesihlahla. Ngicela imali yokugibela.Nov Mrs Luvuno: Laliyinganga uMawula, uma wake wakha into noma wantshontsha entshimini yomuntu, umuntu wayakulona….

Kukhona uGiboji la ngezansi wayekade engushef -khukha esibhedlela sase St. Kwakuthi uma benokhisimusi wabo, lezizinto zabo abazenzayo, basilethele nathi. Lezozinto abazigayile kanjalo ngoba phela siyizakhamuzi zandawonye, uyabona kwabangani bethu. Mangabe kuvuthwa omango, ubone befika besilethela omango noma izinto ezitshaliwe.

Mrs Luvuno: Nje, kusukela ngaleso sikhathi ngo 57, ngoba baze basuka bona ngoba sebe thole indawo lapha phesheya amandiya asukake. Kwakukhona uSuliman owayela,owayenezinkomo kusengwa izinkomo kwakhe ezimbili, enamakhosikazi amabili eyisulumane.

Lasuka la eVerulam, layothenga umuzi eVerulam. Lona belingakhohlwa ke kusakhona uMrs Dube, ukuthi lisuke eVerulam ngosuku luka mamDube limulethele ikhekhe njalo nje selisuka eVerulam. Mrs Luvuno: Umkhulu Dube esashona, nami ngafika esashona, ehhe ngafika esashona. Ngoba washona ngo umkhulu Dube mina ngafika la ngo ngomshado. Mrs Luvuno: Ngeza ngo mendo la ngo kwaku Okthoba, kuze kube imanje. Mbali: Zikhona mhlampe gogo izinto ezazenzeka mhlampe la ngenxa yendaba zodlame ezathintana nawe nje? Mrs Luvuno: Hayi udlame ke phela lafika mtakwethu, lashishiliza ke lona ubaba walayikhaya,washona ngo Siqala ukuluzwa nje kude ngo 88, siqala ukuluzwa silibuka silibuka.

Hayi lafika ngo lokhuzana, ngikhumbula ukuthi ngangikhumula inzila ngo 19…ngo 90, end of 90 ngangikhumula. Hayike lapho, kwakukhona umuzi wakaNgiba la ngasenhla, umama uNgiba. Ngikhumula ingubo,ingubo ezimnyama, eeh!

Sebeyabulawa abantu, kushiswa imizi. Kukhona untombazana wathi, ma naba sebenkankumuzi. Mrs Luvuno: Sekuphele unyaka. Wakhiya emnyango, angithi kuyadliwa namakhosikazi aphelele endlini, kwaqhuma inhlamvu, ngaphakathi emakhosikazini ayadla, izingane zabafana, abantu, ngathi kuncono kufe mina.

Izinkumbulo zaseNanda – Florence Fikile Luvuno

Kukhona ezangena kuma-wodrobe, ngathi ngizothini konina, ngaphuma mina ngahlala phandle kwakuseyindlu endala kuvirandi ngahlala ngimbethe itshali, ngoba phela uma umdala owasemakhaya khona inhlonipho awukuhlukani nengubo emnyama, ngahlala phandle ngathi kuncono kufe mina kunezingane zabantu.

Kwakungu Buthelezi lo owayengibuza, ngiyamazi waye inyanga la edayisa impepho. Ngathi ubaba walayikhaya usewashona njengoba ningibona ngimbethe kade ngikhumula izinto ezimnyama. Hayi nganganaka ngathi mina hayi, ngoba ubeye esontweni uyena o-organize uPutco obuzothatha abantu bayombula itshe eSeminary. Kuvaliwe endlini ngihleli phandle mina, kuncono kufe mina, badlula bathatha konke abakuthandayo.

Wayesonta emaromeni, uthe uzokwehla ngicabanga ukuthi uyekhaya elikhulu elingale. Kanti sebemdubulele endlini. Mrs Luvuno: uNgiba, ephambi kwezingane zakhe lezi ezincane zangena phansi kombhede, emini njalo. O-Buthelezi, lowo waphuma nezingubo nama khothenga, egaxe la ngimubuka ngalawami amehlo wahamba nazo.U Dumi uzishayela kancane ebuya esikoleni. Ubhaka wakhe uyamsinda emahlombe, ugcwele izincwadi ezinomsebenzi wesikole omningi ekumele awenze. Ayikho into ayithanda njengokufika ekhaya azivalele egumbini lakhe enze umsebenzi wesikole.

Uze aphume ngoba esebizwa umama wakhe embizela ukudla kwakusihlwa. Uwuthanda ngempela umsebenzi wesikole futhi uwuthanda wonke. Uyazenzela nje kwi Maths, Physics, Chemistry, Technology. Kwi EnglishisiXhosa ne Afrikaans u Dumi wenza kahle impela. Isidabulane sesiqengqe u Dumi Totobela. Akanandaba nokuthi abanye abafundi bambiza nge geek, i nerdi dweeb ngoba uyazi ukuthi yikho lokho okwamtholisa umfundaze.

Abazali bakhe bajabula kakhulu, baziqhenya ngaye ethola umfundaze. Impilo yakho izoba ngcono kakhulu. Lokhu kwenziwa ukuthi kusukela ngosuku lokuqala efika esikoleni kwakungekho ukukhululeka.

Waba inkomo edla yodwa, ekuzwela ukuthi akangeni khaxa kulesisikole. Nebhantshi lesikole lalilikhulu kakhulu. Ukukhula kwamthatha isikhathi, wazibhekisela ikhanda phansi wazikhandla ezifundweni zakhe, ibhantshi lilokhu limxege njalo. Emuva kweminyaka emine lagcina limlingana ibhantshi. Ilokho kuphela ukwashintsha eminyakeni emine ngoba wayelokhu ezwa engakhululekile kulesisikole futhi abanye abafundi babesambiza nge dweebi nerdi dweeb. Abafundi abamthandi ngoba yena enogqozi lokufunda, uphakamisa isandla abuze lapho engezwa khona, aphendule imibuzo ababuzwa yona.

Bakhona abafundi abambalwa abanogqozi lokufunda njengaye, njengayo intokazi engu Alexa Conradie, kodwa bona babengahlukumezwa njengo Dumi. Bengabizwa ngamagama okudelela.

Pho akukho angakwenzwa ngoba abamdelela kakhulu, abamqamba amagama nsuku zonke, izidlakela ezidlalalela i first team ye rugby. Abahlukumezi bakhe ngu Luke Owens, Ntando Kulati, Alan Vermaak no Peter Woods — izidunyelwa ezizitshela ukuthi zingosomahlaya, wonke amahlaya abo afaka ukudelela uDumi.

Empeleni ilukhuni kakhulu indaba ka Dumi ngoba wayezizamela ukugqama entokazini engu Alexa. Wayefuna ukuyihlekisa ukuze basondelane nayo. Efuna ukuhlekisa abantu abambalwa ukuze bambuke njengomngani nomuntu ofana nabo othanda amahlaya angasile, bangambukeli kude bamqambe amagama ngoba eyi bookworm.

Kodwa futhi uma uyibuka ngelinye iso lendaba, u Dumi wabhacaza kakhulu ngoba ihlaya lakhe lalihlekisa ngothisha wabo, u Miss Majola. U Miss Majola uthisha ongcono kunabo bonke esikoleni, unesineke futhi uyabagqugquzela, ubafundisa ukuthi babe nezinqondo ezisabalele ezicabangayo.

To show us the world differently. Some words create beauty, others do the opposite. Akukho beauty ayayenziwe u Dumi ngehlaya lakhe. Wayezama ukuhlekisa abafundi ukuze amukeleke kubona kodwa akwenza kwakunesihluku phakathi. Futhi uyazi ukuthi emuva kwalesi sigameko, u Miss Majola ngeke aphinde ambuke njengomfundi ozimisele, ozikhandlayo, kodwa uzombuka njengabanye abafundi abangenalo ikusasa.

Ilokho okwamphatha kabuhlungu kunakho konke. U Dumi wafika ekhaya walaxa ujosaka ngasesicabheni segumbi lakhe kodwa wangangena njengokujwayelekile. Wagaxa ibhantshi ehukwini ephaseji waqonda ekhishini. Wafica ama ingredients ebekwe ngobunono phezu kwetafula: amazambane asazocwecwa, anyanisi no carrot osazoqotshwa, inyama incibilika iqhwa.

Umama wakhe ubeka konke ngononina ngoba sincane isikhathi sokupheka uma ebuya emsebenzini wobuhlengikazi ntambama.Ngizihlalele nje egcekeni ekhaya ngiqimbile ngenhla ngishaye iskhindi esincane nakhu phela ilanga likhipha umkhovu etsheni. Esanda kuphuma nje kuqhamuke uMama wakamakhelwane angibingelele … sawubona weNtozezwe unjani mfana ngivume yebo Mama ngyaphila wena unjani hay aphile naye akhale ngelanga. Abuze uMama ngithi usanda kuphuma nje usaye ngasedolobheni athi hawu awukho umyalezo awushiye kuwe mayelana nomshini wokuthunga ngithi cha akashongo lutho.

Athi yehheni kanti unjani nje uMaSjongo angithi bengishilo ukuthi ngizofika ngizothunga ingubo yami emshinini wakhe … wena Ntozezwe ngeke ukwazi mfana wami ukungisiza???? Ngivele ngisukume ngithi hay Mama kulungile asingene endlini ukhona umshini ngizokuvulela. Nami ngishaywe amahlonyana ngithi hay akulutho Aunty ngizihlekisa ubala. Athi usemncame kabi mfana wami uzosha kuyashisa la … hamba uyongithathela iskele sikaMama wakho ngingene ekamelweni likaMama ngizenze ongasboni iskele ngicabange ngizomubhebha kanjani lomama engathi uqhanyelwe nje.

Ufike ngamandla umqondo ngimemeze angisiboni ngicela uzongibhekisa asukume ngokushesha angene bese ngithi mhlawumbe siphezulu ekhabetheni angifikeli avele abeke unyawo estulini sakugibela bese ngimlekelela engathi ngyamqukula ngisifake sonke isandla endunu ngize ngithinte isibumbu alikho idilozi athi hey wena ngane wenzani uzosha ngivele ngifikelwe isibindi ngithi kulungile ngishe mangingezokufa nje. Lapho angsaphenduli singyafenda nje kuphela usekhuluma yedwa ngithe ngizwa wayememeza futhi wathi Ntoooozeeezwweeeeeee ngyachaammaaa ngafenda ngasheshisa ngezwa kuza igagasi sagomoshelana sachama Kanye Kanye sekukhala ubuxhafaxhafa umjuluko kushayana izisu kwazise nelanga liyashisa … sachamelana salala jaahh wavuka umntomdala wabonga waphuma wahamba akabange esayithunga naleyo ngubo.

Your email address will not be published. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Skip to content. Next Post Next Post Ezasekhaya.

Ubufebe -- Short Film ( Zulu Movie )

Imnandi legenge endala nami ngiyazifela ngayo. Nami nginaso shame isifiso sokumthola oyedwa nje ngike ngizwe. Usaqhubeka mfana nokumnyenyeza ngenyonyo?? Thoko ulaphi sixoxe nami ngiyafisa ukubhebha umunt omdala here is my number Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.Unina wayelandela eduze ngemva kwawo.

UMama uDada wayenobuso obumhlophe nekhanda elimnyama. Wayezama ukufundisa amadada ukuthi ame kanjani ngamakhanda emanzini. Wama ngonyawo olulodwa, waphefumula ngendlela ekhombisa ukweneliseka wase exoxa indaba yomngani othembekile.

USizwe wayehlala yedwa endlini encane eseduze nomfudlana. Wayesebenza emasimini nsuku zonke. Kwakukhula ummbila, otamatisi, namathanga amakhulu alingana namasondo ebhala. Umfanyana uSizwe wayenabangani abaningi, kodwa umngani othembeke kakhulu kuyena kwakunguMlimi owayekhiqiza okobisi owayenepulazi elisegqumeni.

Ngakho uSizwe waqhubeka wasebenza ensimini yakhe. Umfudlana wakhula waba umfula, umfula wadla izindwani wangena ensimini kaSizwe. Izitshalo ayezitshalile zakhukhuleka ezinye zabolela ngaphansi kwamanzi. USizwe wayengasenamifino ayengayoyidayisa emakethe. Ngalelo hlobo, isikhathi esiningi wayelala engadlile noma alale edle omango abambalwa nje.

Ipulazi labo laliphezulu egqumeni, ngakho izinkomo, izimvu namasimu abo ayesindile. Kushisa kakhulu ukuthi umuntu kungakhona lapho eya khona. Futhi kuzoba kubi kakhulu kumfanyana uSizwe ukuthi nawe ubone insimu yakhe eyonakele. Umona uyinto embi kabi. Ngingungani wakhe omkhulu.

Ngaphandle kwalokho, uma uSizwe engakhuphukela lapha kungenzeka acele ukunikwa ushizi ngesikweletu, angeke ngikwazi ukukwenza lokho. Ushizi awuhlangani nobungani, lokhu kumele kuhlale kwehlukene.

Amagama alokhu kokubili apelwa ngendlela eyehlukene futhi achaza izinto ezahlukene ngempela. Sekufana nokuba sesontweni nje. Indlela entsha le. Walima, wafaka umquba wase etshala izitshalo zakhe ensimini yakhe.

Esikhathini esingengakanani kwavela izithombo zakhipha amaqabunga ngaphansi komhlaba zawaphakamisela elangeni. Amaklabishi akhula aze aba ngangamakhanda ezingane, izitshalo zikabhontshisi zakhuphuka ngocingo. Watshela unkosikazi wakhe ukuthi uzokwehla ayovakashela uSizwe.

Ngizowadayisela indodakazi yemeya.Ithini nje mfana intomby ya before u met this cougar?? Your email address will not be published. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Skip to content. Sekuntambama lana engihlala khona ngiya rent ngithi mangiya eSpaza ngofuna i-airtime ayikho kanti nangu nalo Mama zofuna yona naye bese ngithi ngiya kwesinye iSpaza esithena ukuqhela naye ecele ngimphathele njengomuntu omdala ebuyele endlini yakhe.

Next Post Next Post Insambatheka isiqephu 1. Sengifile ukuqhanyela ngiwubambe ngesadla manje kanti ungakafuni mkhulu. Nami sengifile yazi. Ngimanzi nte kumanje. Mmm Amanda wavele wangiqedela Usuthi usumanzi te. Hey baby wam ngifile ukuqhanyelwa.

NGAMUBHEBHA UMAMA OMDALA

Hai bo liyasha isende laykhaya, mina ngyesaba uku posta eyami. Ukubhebhana akukhethi uma nje uzombhebha kahle anele nami ngingambhebhisa njalo umfana. Ongibhebhise Dudizile please whatsapp Awu kodwa mam Dee were are u from lets whatsapp Ngabe ekhona yini umama ofuna u kubhejwa umfana… Leave a Reply Cancel reply Your email address will not be published.Uqala ngaphi nje ukubhebha umzala wakho?

Wumbuzo ophusile lo. Ukwazi ukuthi uwubuziswa yini ngeke kusisize ngalutho. Ngeke futhi kusisize ukukusola ukuthi ubheme ntwana thizeni amaphoyisa angeke ayithokozele. Khumbula umbuzo uthi ubhejwa kanjani umzala. Hhayi ukuthi umuntu wesimame ubhejwa kanjani. Ngamanye amazwi ngithatha ngokuthi uyakwazi ukubhebha. Ucwaningo olunzulu luthi umuntu wesilisa unezinto ezenza ukuthi angaqhanyeliswa yizihlobo zakhe noma yizintombi zabafowabo nabangani bakhe.

Bahlale bekhona ke osikhwili phambana nobhoko. Uma ungangikholwa buza umkhulu wakho ukuthi savela kanjani isibongo sakwa Mdletshe. Angazi ke kimi ukuthi kwenzeke kanjani. Bengibona umzala wami uNomacebiso ebesengikade ngamgcina, kuvele kwathi fuku-fuku lapha kimi e andeni. Ngabathe ngiyawuziba lomuzwa kwaba nhlanga zimuka nomoya. Ngavele ngandwaza nje. Angikubeke esithombeni.

Zonke Izindaba

Uyakhanya ngebala. Ulishiyile igabade, qede lapho wapakisha. Athi emude bese eshaya i hi heel. Una 30 kanti mina ngimshiya ngeminyaka emihlanu. Okusalayo nangu lapha phambi kwami. Uncike ngodonga lwalapha ehhotela. Besingeke phela siye lapho sizobonwa khona. Umyeni wakhe yiphoyisa kanti bathi uyasisebenzisa isibhamu somsebenzi. Kanti ngokusobala owakwami ubengeke akubuke ngeso elihle ma engibona ngikhwela omunye wesifazane. Angiphathi-ke eka skwiza wakhe.

Nawe nje vuma ukuthi lezibalo azihlangani. Siyangcweka ngolimi. Inzindebe zethu zizwana ukuba tender but firm at the same time. I perfume ayifakile iyangihlanyisa. I brazillian hair ayifakile ivuvuzela lowomuzwa wokufunana.

Ngehle ngokuphathaphatha. Ngedlule amahips nezinqe. Ngivule igown yakhe. Ngihambise isandla zami lapha ephentini lakhe. Ngizwe ukuthi ihlathi lakhe lezinza lidliwe yi razor okanye lidliwe yi waxing. Kufika isithombe sakhe elele etafuleni loku waxer. Isibumbu sakhe sithe neke. Siphathaphathwa intokazi yase spa. Angisho isitolo njalo. Ngizwe sengathi kukhona iconsi eliphumayo lapha kimi ngaphambili.


thoughts on “Ngamudla umama”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *